Kalannin alueen osayleiskaava


Toivottavasti Kalannin alueella asuvat ja kyseisen alueen maanomistajat ovat huomanneet, että kaavan luonnoksen nähtävillä oloaika päättyy kuluvan kuun viimeiseen päivään.

Kalannin kaavan laatimisen vaiheet ovat olleet melkoiselta osalta prosessi, joka on kaukana nykypäivästä. Sen valmistuminen kaikkine eri vaiheineen on kestänyt noin 20 vuotta.


Nyt vihdoin ja viimein taas yksi luonnos on ollut nähtävillä, mutta varsin vähän asiasta on informoitu, vaikka kyseessä on asianosaisten kohdalta todella tärkeästä asiasta. Ettei vaan kaavan valmistumisen kohtuuttoman pitkä aika ole vienyt alueen asukkailta uskon koko asiaan ja sitä kautta kiinnostuksen koko kaavaan.

Toivottavasti olen väärässä, sillä kyseessä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella koko Kalannin alueen kehittämiseen lyödään suuntaviivat. Vielä kaavaan voidaan vaikuttaa nyt luonnoksesta huomauttamalla ja seuraavassa vaiheessa kaavaehdotuksesta muistuttamalla.


Olen useaan otteeseen aloitteidenkin muodossa korostanut, että onnistuneen kaavoituksen päätöksentekoprosessin olennainen osio on vuorovaikutus ja osallisten huomioiminen kaavoituksen eri vaiheissa.

Nyt esillä olevaa alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin mm. keväällä 2017 pidetyissä yleisötilaisuuksissa Kalantitalolla, Hallun koululla ja Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla. Lisäksi yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista varten.

Siinä vaiheessa kaava oli tosiaan vasta alustava hahmotelma eikä siinä ollut nähtävillä yksilöllisiä maanomistajia koskevia ratkaisuja.


Tässä yhteydessä esitänkin kaupunkisuunnittelulle hartaan toivomuksen. Olisi enemmän kuin suotavaa, että järjestätte vielä vähintään kaikkien Kalannin entisten koulupiirien alueilla kaavasta yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, nyt kun kaavassa on näkyvissä konkretiaa.

Sieltä löytyy aluetta ja rakennuksia koskevia määräyksistä, suojeluvaatimuksia ja ajatuksia kehittämiskohteista. Kaikki, joiden elämään kaavalla on vaikutusta, eivät välttämättä ole edes huomanneet tutustua kaavaan.

Kaikilla ei ole ollut mahdollisuuksia tutkia kaavaa netissä ja antaa siellä palautetta. Vielä olisi mahdollisuus toteuttaa tämä Kalannin aluetta koskeva kaava aidosti tukeutuen vuorovaikutukseen ja osallisten huomioimiseen.

Olli Laivo
kaupunginvaltuutettu (kesk)