Tarkastuslautakunta löysi paljon kritisoitavaa

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kaupungin viime vuoden toimintaa käsittelevän raporttinsa. Monelta osin kaupungin vuosi eteni positiivisesti, mutta myös pyyhkeitä lautakunta antaa havaitsemistaan epäkohdista.

Talousarvion ylityksiä tapahtui viime vuonna useallakin vastuualueella ja niiden suhteen tarkastuslautakunta vaatii lisämäärärahojen ja myös alitusten hakemista jo varainhoitovuoden aikana. Kaupungin riskinhallinta ei toteudu, jos talousarviossa ei pitäydytä.

Investointeja jää toteutumatta suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa, lautakunnan mukaan yksi syy on suunnittelussa, joka ei etene kilpailutuksen kannalta tarkoituksenmukaisessa aikataulussa.


Maanantain valtuustossa valmisteluun palautettu Anne ja Pentti Siivosen säätiön perustamisen valmistelu ei lautakunnan mukaan joka kohdin täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia.

Lautakunta toteaa mm. että molemmat hallituksen päätökset on merkitty salaisiksi ilman perusteita, vaikka näin pitäisi julkisuuslain mukaan olla.

Säätiön perustamisasiaa koskee myös kaksi kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöstä, jotka perustuvat kaupunginhallituksen valtuutuksiin. Lausuntoja ei kuitenkaan ole pyydetty kaupungin omilta asiantuntijalaitakunnilta eikä museo- tai kulttuuritoimelta.

Osa Siivosen esineistöstä on jo kesällä 2018 siirretty Kalantitaloon, mutta tästä ei ole olemassa minkäänlaista päätöstä eikä mitään vuokrasopimuksia ole laadittu.


Lautakunta puuttuu raportissaan myös Kalantitalon tilanteeseen. Myynnissä olleesta talosta saatiin aikanaan 214 000 euron tarjous, mutta kaupunginhallitus päätti, että taloa ei myydä.

Talon 10 vuoden korjaustarve on 810 000 euroa. Lisäksi yläkerran muuttaminen näyttelytilaksi maksaa aloitusvaiheessa noin 106 000 euroa ja tarvittavan hissin hintaluokka on noin 200 000 euroa.


Tarkastuslautakunnan mielestä kaupunki ei tarpeeksi korosta sitä, että se on ollut pioneerikunta Hinku-hankkeessa eikä Hinku-ajatus ole täysin läpäissyt organisaatiota. Toimielinten päätöksissä ei arvioida strategian tavoitteiden lisäksi sitä, ovatko ne ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilineutraaliuden kannalta perusteltuja.


Väkiluvun kasvattaminen ei ole lähtenyt strategian mukaiseen kasvuun. Strategia ei ole myöskään toteutunut henkilöstön hyvinvoinnin kannalta toivotulla tavalla, vaan kaupungilla on vielä työyhteisöjä, joiden työhyvinvointiin on syytä kiinnittää huomiota, toteaa lautakunta.


Oman osansa kritiikistä saa myös terveyskeskuksen sisäilmaongelman hoito. Edelleenkään ei ole saatu ratkaisua aikaiseksi siitä, mitä terveyskeskusrakennukselle tehdään.


Vakka-Suomen Veden alueella teollisuusjätevesisopimuksia on tehty vain muutamia. Puhdistamon laajennuksen valmistuttua on tärkeä saada sopimuksia tehtyä kattavasti, jotta laitoksen laadukas toiminta voidaan varmistaa.


Kiitoksia tarkastuslautakunta jakaa ICT-palveluille ja demokadun ideoijille.


Toimenpide-ehdotuksenaan lautakunta edellä mainittujen havaintojen lisäksi kiinnittää erityisesti kaupunginhallituksen huomiota strategiassakin mainittuun avoimeen vuorovaikutukseen ja siihen, että hyvä hallinto edellyttää läpinäkyvyyttä ja päätettävien asioiden julkista käsittelyä.

– Mikäli joku asia määrätään salaiseksi, sen tulee perustua julkisuuslain ao. säännöksiin, päättyy tarkastuskertomus.


Kertomus tulee aikanaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Veera Kaitanen, varapuheenjohtajana Veli-Matti Virtanen ja jäseninä Leena Anto, Jouko Antola, Pertti Haverinen, Tarmo Kangas ja Eija Maikola.