Kaupunginhallitus vastaa tarkastuslautakunnan raporttiin

Tarkastuslautakunnan viime vuoden tarkastusraportti sisälsi kiitoksia mutta myös kriittisiä huomioita. Protokollan mukaan kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Tuo lausunto on maanantaina kokoontuvan hallituksen esityslistalla.

Tarkastuslautakunnan huomiot koskevat viime vuotta, jolloin hallituksen pöydän ääressä istuivat osin eri henkilöt, joten hallituksen toimia koskevat vastaukset ovat osin muiden kuin ”syyllisten” käsissä.


Lautakunta kiinnitti raportissaan huomiota mm. lukuisiin viime vuonna tapahtuneisiin määrärahojen ylityksiin ja lisämääräraha-anomuksiin. Vastauksessa todetaan mm. että esimerkiksi sosiaalityön osalla ei reagoitu viime vuonna riittävästi, mutta asia korjataan tänä syksynä.

Yhteenvetona vastauksessa todetaan yleisesti, että talouden kehitykseen tulee palvelualoittain kiinnittää entistä tarkempaa huomiota, mutta ratkaisuna ei aina voi olla lisämäärärahapyyntö, vaan ensin pitäisi miettiä säästökeinoja ja rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia.


Investointien toteutumisaste on jatkuvasti alhainen ja se myönnetään vastauksessa. Ratkaisuna ehdotetaan resurssien lisäämistä suunnitteluun ja yhteistyön lisäämistä suunnittelun ja toteutuksen välillä.

Myös Anne ja Pentti Siivosen säätiöasiassa lautakunta kritisoi salailua ja vastauksessa myönnetäänkin, että olisi ollut parempi julkistaa pöytäkirjat osittain siltä osin, kuin julkisuuslain salassapitovelvoite olisi antanut myöten. Salassa pidettävää on ollut lähinnä Siivosten taloudellinen asema ja kokonaisvarallisuus.


Kritiikkiä lautakunta kohdisti myös mm. Hinkun ja strategiassa mainitun kestävän kehityksen huonoon esiintuomiseen, uuden strategian asukaslukutavoitteeseen, terveyskeskuksen sisäilmaongelmiin ja teollisuusjätevesisopimuksiin.

Tarkastuslautakunnan kritiikin kohteet ja niihin valmistellut lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan maanantain kaupunginhallituksen esityslistalta eli tästä.

Tarkastuslautakunnan raportti kokonaisuudessaan taas löytyy tästä.

Lausunnot eri kohtiin ovat valmistelleet kaupungin johtavat virkamiehet.