Myös kh lausui Sybimarin lupahakemuksesta

Sybimar aikoo lisätä kalankasvatustaan. Nykyinen ympäristölupa mahdollistaa vuosittain 400 000 kilon kasvattamisen, vireillä olevassa uudessa ympäristöluvassa määrä on 700 000 kiloa vuodessa.

Kasvuun liittyy toiminnan tehostamista, mm. uusia kasvatusaltaita ja oma perkaamo. Jätevesien käsittelyyn yhtiö aikoo rakentaa oman jätevedenpuhdistamon, josta käsitellyt vedet lasketaan Mourunojaan ja sitä kautta mm. Kasarminlahden kautta mereen.

Lupapäätöksen tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Se pyysi asiaan kaupungin ympäristölupaviranomaisen lausunnon, jonka ympäristö- ja lupalautakunta marraskuun lopun kokouksessaan hyväksyi.

 

Ymplan lausunnon mukaan Sybimarin hakemuksessa ei ole riittävästi selvitystä arviolta 240 kilon fosforin ja 10 000 kilon typen vuotuisista ravinnepäästöistä Kasarminlahteen eikä Matalanpuhdin merialueeseen.

Molemmat ovat matalia vesialueita, ne ovat virkistyskäytössä ja niissä kalastetaan. Lausunnon mukaan olisi oleellista tietää veden viipymä lahdissa, jotta lisäkuormitusta ei tulisi sitä kestämättömälle alueella.

– Kalankasvatuslaitokselta ei saa aiheutua naapurustolle kohtuutonta melu- tai hajuhaittaa. Jätevedet tulee puhdistaa siten, että mereen päätyvä kuormitus ei merkittävästi lisää purkualueen eikä Uudenkaupungin merialueen kokonaiskuormitusta, päättyi lausunto.

 

Myös kaupunginhallitus halusi antaa lausunnon. Alkuperäinen lausuntojen jättöaika päättyi 11.12 mutta siihen saatiin jatkoaika 10.1 asti.

Kaupunginhallitukselle lausunnon oli valmistellut elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen. Hän mainitsee Sybimarin innovatiivisen ja suljettuun vedenkiertoon perustuvan menetelmän, jota se kalankasvatuksessa hyödyntää.

– Kyse on erittäin ympäristöystävällisestä tavasta tuottaa ravintoa ja se on hyvä esimerkki cleantech -liiketoiminnan mahdollisuuksista.

 

Lausuntoesityksen kolmannen kappaleen, jossa viitataan ympäristö- ja lupalautakunnan lausuntoon, esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja Atso Vainio poisti kaupunginhallituksen kokouksessa.

Vainio poisti esityksestä myös seuraavan kappaleen, jossa todetaan mm. ”Koska poistovesi on puhdistettua, sen johtamista Mourunojaan voidaan pitää perusteltuna.”

Lausunnon viimeisessä kappaleessa todetaan, että Sybimar Oy omaa hyvää kasvupotentiaalia cleantech -alalla ja on kaupungin edun mukaista pyrkiä osaltaan edistämään sen mahdollisuuksia jatkaa liiketoimintaansa.

Kalankasvatuksen määrän lisääminen on perusteltua yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Lausunnon lopussa todetaan, että ympäristö- ja lupalautakunnan edellyttämät lisäselvitykset on kuitenkin tehtävä.

Kahdella kappaleella lyhentyneen lausuntoehdotuksen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle menevän lausunnon lisäksi hallitus päätti pyytää Vakka-Suomen Vedeltä lausunto siitä, onko Sybimarin puhdistamat jätevedet syytä johtaa Mourunojan sijasta kaupungin viemäriin ja sitä kautta Häpönniemen puhdistamolle.

Sybimarin perkaamon jätevedet johdetaan joka tapauksessa kaupungin viemäriverkkoon.