Sybimarin laajennushanke vaikeuksissa

Sybimar sai elokuussa ympäristöluvan kalankasvatuksen määrän lisäämiselle, mutta luvasta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Sybimar on jokin aika sitten jättänyt aluehallintovirastolle lupapyynnön aloittaa toiminta valituksesta huolimatta.

Sybimarin ympäristölupaan jätettiin aikanaan useita huomautuksia, huomauttajina mm. Uudenkaupungin ympäristöyhdistys, Ykskoivun asukasyhdistys, Uudenkaupungin kalastusalue ja iso joukko yksityishenkilöitä. Huomautuksissa oltiin erityisesti huolissaan Sybimarin aikomuksesta johtaa osa jätevesistä, tosin oman puhdistamon läpäisseenä, Mourunojaan.

Ely-keskus myönsi ympäristöluvan, mutta alensi vuosittaista tuotantomäärää anotusta 700 000 kilosta vuodessa 600 000 kiloon vuodessa Ely-keskus kuitenkin sallii laitoksen jätevesien johtamisen Mourunojaan. Mourunojaan johdettaville päästöillä määrättiin luvassa ylärajat, kokonaisfosforin osalta se on 100 kiloa vuodessa ja kokonaistypen osalta 8 000 kiloa vuodessa.

Yrityksen kalanperkaamon jätevedet on johdettava viemäriverkkoon.

 

Valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle eli muutospyynnön ympäristölupaan on tehnyt ainakin Ykskoivun asukasyhdistys, joka siis jo huomautti aikanaan lupahakemuksesta.

Yhdistys vaatii aluehallintoviraston päätöksen kumoamista siltä osin, kun siinä myönnetään lupa rakentaa jätevedenpuhdistamo ja johtaa sen jätevedet Mourunojaan.

Valittajien mielestä Vaasan hallinto-oikeuden tulisikin palauttaa asia Aluehallintovirastolle, jonka tulisi ensin selvittää, saako Sybimar luvan kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalta olla liittymättä kunnalliseen jätevesiviemäriin.

Valituksessa viitataan myös Sybimarin jo tällä hetkellä Mourunojaan johtamien raikastusvesien koostumukseen. Siitä ei ole tietoa, koska sitä ei seurata, koska sitä ei mainita kasvattamon lupaehdoissa, todetaan valituksessa.

Valituksessa vaaditaan myös Sybimaria maksamaan Ykskoivun omakotikiinteistön omistajalle virkistyshaittakorvausta.

 

Sybimar on elokuun lopulla toimittanut Aville toiminnan aloittamislupahakemuksen, jossa pyydetään lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta valituksesta huolimatta.

– Menossa olevan investointiohjelman ja laitoksen kehitystyön jäädyttäminen, mahdollisesti pitkäkestoinen, valituksen käsittelyn ajaksi olisi taloudellisesti erittäin haastavaa ja vaatisi samalla suurimittaista toiminnan uudelleen suunnittelu, jonka vaikutus olisi vuosia eteenpäin, todetaan Sybimarin anomuksessa.

– Oman jätevedenpuhdistamin suunnittelu on aloitettu kesän 2018 aikana ja se on tarkoitus saada toimintakuntoon vuoden 2019 loppuun mennessä. Sybimar johtaa jätevetensä viime kädessä kaupungin puhdistamolle, kunnes oma puhdistamo on täysin toimintakunnossa, jatkuu Sybimarin anomus.

Sybimar ehdottaa Aville 20 000 euron vakuutta toiminnan aloittamiseksi.

 

Sybimar jäi kesällä kiinni laajennustöiden aloittamisesta ennen kuin ympäristölupaa tai rakennuslupaa oli myönnetty. Kaupunki keskeytti työt. Nyttemmin rakennuslupa on saapunut käsittelyyn, mutta päätöstä siitä ei ole vielä tehty.

 

Artikkelikuva: Sybimarin hanke kalankasvatuksen lisäämiseksi on kohdannut monenlaisia vaikeuksia.